2553/06/22

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

              ประสบการณ์สำคัญสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีในด้านร่างกาย นั้นเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย   การรักษาความปลอดภัย   การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้าม
เนื้อเล็ก  อย่างการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่  การเล่นเครืองเล่นสนาม เป็น
กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย  การเล่นเครื่องเล่นสนามเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม
การเล่นกลางแจ้ง    การเล่นกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลัง  เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ  โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก  ดังนั้นการจัดให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม  ครูจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
สำหรับเด็กเป็นความสำคัญอันดับแรก  จึงต้องมีความรู้และเข้าใจว่าเครื่องเล่นสนาม หมายถึง  เครื่อง
เล่นที่เด็กอาจปีนป่าย  หมุน โยก ฯลฯ   ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ เครื่องเล่นสำหรับปีนป่ายหรือตาข่าย  สำหรับปีนเล่น     เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว   เครื่องเล่นสำหรับหมุน   เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน
เครื่องเล่นสำหรับการเดินทรงตัว    ฯลฯ
               ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของครู  ผู้ดูแลเด็กต้องเข้าใจ  และจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีการเล่นกลางแจ้ง
โดยนำเด็กๆ  ออกไปเล่นที่เครื่องเล่นสนามตามความเหมาะสม  ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น