2553/11/01

ประโยชน์ของคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย

          คำคล้องจองสำหรับเด็กเล็กเป็นคำที่ต้องใช้ถ้อยคำที่สั้นๆ  ง่ายๆ  และมีความยาวไม่มากนัก  มีเนื้อหาสาระที่ไม่มาก  เด็กท่องแล้วเกิดความสนุกสนาน    ง่ายต่อการจำ    มีความเพลิดเพลินต่อคำสัมผัส  เมื่อเด็กได้ท่อง   คำคล้องจองจึงมีความสำคัญต่อเด็กดังนี้
           -  ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็ก  ทำให้เด็กใช้ภาษาได้อย่างดี
           -  ส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก
           -  สนองต่อความต้องการทางธรรมชาติในเรื่องของจังหวะ  เพราะเด็กๆ  มีความสุขใน
ขณะที่ได้ท่องคำคล้องจอง
           -  ช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนที่เด็กจะได้อ่าน 
           -  สร้างและสะสมคำศัพท์ให้กับเด็ก
           -  เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ  แก่เด็ก
           -  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
          การให้เด็กได้ท่องหรือพูดคำคล้องจองจึงมีประโยชน์ต่อเด็ก  เป็นอย่างมาก   ครูหรือผู้ใกล้ชิด
เด็กถ้าส่งเสริมให้เด็กได้ท่องคำคล้องจองจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆโดยเฉพาะภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น