2553/10/26

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

             การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก  การจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
ให้เด็กเพื่อให้เกิดผลในเด็กดังนี้
             -  ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดอย่างมีเหตุผล  อย่างเป็นระบบ  โดยเด็กได้รับการฝึกให้
มีทักษะในการสังเกตเป็นสิ่งแรก
             -  ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็น   มีความสงสัย  อยากทราบ
คำตอบ
            -  ส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจตนเอง  และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก
            -  ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดในการแปลความเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
            -  ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะเรียนในระดับต่อไป
            -  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหา
            -  ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
            -  ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเด็ก
               จึงเห็นว่าการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดกับเด็กหลาย
ประการ  ที่กล่าวข้างต้นเป็นแต่เพียงตัวอย่างเท่านั้น  ดังนั้นการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
จึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น