2554/03/10

ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาร่างกาย

                     มีผู้ใหญ่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนา
การด้านร่างกาย  แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่  ความเป็นจริงแล้วการ
พัฒนาด้านร่างกายแล้วมีส่วนสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตของสมองอย่างแยกกันไม่ออกเลย  โดย
เฉพาะในเด็กช่วงปฐมวัย  เพราะเด็กวัยนี้กระบวนการพัฒนาร่างกาย  และการเคลื่อนไหวของเด็ก จำเป็น
จะต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนซึ่งประกอบด้วย ระบบโครงสร้างของร่างกาย
ตั้งแต่กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  ในการที่ต้องทำงานอย่างสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพ   สิ่งที่ผู้ใหญ่
ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาคือ
                    -ให้เด็กได้ผ่านขั้นตอนการฝึกฝนให้ร่างกายได้ใช้ทั้งระบบ
                    -ให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้ตา  มือ  เท้า  และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ
ให้สัมพันธ์กัน
                    -ให้เด็กได้เล่น การเล่นของเด็กทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน  วิ่ง  กระโดด
ปีน  โหน  เป็นต้น
                    ดังนั้นการเคลื่อนไหวของเด็กมีความสำคัญต่อพัฒนาการในตัวเด็กอย่างมากมายหรือที่
เรียกว่าการพัฒนาแบบองค์รวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น