2554/03/12

ศิลปะส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างมหาศาล

                 การให้เด็กปฐมวัยทำงานศิลปะนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 เพราะมีผลต่อการพัฒนาสมอง
การทำงานศิลปะจะช่วยสร้างวงจรเซลสมองให้มีการพัฒนาความรู้สึกที่ดีๆ ความรู้สึกที่ดีทำให้เด็กมี
ความสุขสนุกสนาน  เด็กมีความรู้สึกผ่อนคลาย  เมื่อเด็กรู้สึกผ่อนคลายเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้  หากกล่าว
เป็นหลักการด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ คือการสร้างกระบวนแบบ  การจดจำ  การเปรียบเทียบ  และพยายามจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งที่เห็น  สิ่งที่ได้ยิน  ได้สัมผัส    การพยายามที่จะเชื่อมโยง
นี้ทำให้เด็กเกิดการสร้างจินตนาการ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองของเด็ก   นอกจากนั้นงานศิลปะเป็นการสะท้อนตัวตนของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น  การแกะสลัก  การวาด  การจัดสวนถาด การประดิษฐ์  หรือการปั้น   จึงถือว่างานศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนความมหัศจรรย์ภายในตัวเด็กออกมา เพราะทำให้ได้เห็นถึงกระบวนการคิดของเด็ก  ได้เห็นถึงจินตนาการที่อยู่ภายในของเด็กแต่ละคน    สิ่งดังกล่าวมีคุณค่าต่อ
เด็กอย่างมหาศาล โดยเหตุที่จะต้องวางรากฐานให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยและส่งผลต่อความเป็น

มนุษย์ที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น