2554/07/10

ประเด็นสำคัญในทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner

                                 สาระสำคัญของปัญญาตามที่ Gardner ได้ให้ความหมายนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือสิ่งที่เป็นประเด็นความรู้จากทฤษฎีดังกล่าวนำมาใช้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กคือ
                                 -ทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้านหรือมากกว่านั้นแล้วแต่จะค้นพบเพิ่มเติม บางคนอาจจะมีปัญญาทั้ง 8 ด้านสูง บางคนอาจจะมีปัญญาสูงเพียงด้านเดียวหรือสองด้านส่วนด้านอื่นๆไม่สูง
                                 -ปัญญาด้านต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น การทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
อาจใช้ปัญญาหลายด้านไม่ว่าด้านคณิตศาสตร์ ภาษา มนุษยสัมพันธ์  ความเข้าใจตนเอง  เป็นต้น
                                 -ปัญญามีลักษณะเฉพาะด้าน
                                 -ปัญญาในแต่ละด้านสามารถพัฒนาได้สูงขึ้นถ้ามีการให้การฝึกฝน การให้กำลังใจ
ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาปัญญาให้กับเด็ก
                                 -ปัญญาแต่ละด้านหรือปัญญาด้านหนึ่งด้านใด มีการแสดงความสามารถได้หลายอย่างซึ่งตรงนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
                                 สาระของทฤษฎีด้งกล่าวมีประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กของเรามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น