2554/07/18

สิ่งที่ควรคำนึงในการจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

                              การจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็กจะมีความหมายหรือมีประโยชน์อย่าง
เต็มที่แล้ว ครูผู้สอนจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมเพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์
สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับเด็กในการพาเด็กออกนอกห้องเรียนที่สำคัญคือให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการศึกษา
ซึ่งได้แก่  การสังเกต การสำรวจ การทดลอง  การรวบรวมข้อมูล  การพัฒนาการทางภาษาด้านการฟัง
พูด การซักถาม นอกจากนั้นยังต้องการฝึกประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหา  การรอคอย  ความรับผิดชอบ
ความอดทน เป็นต้น   ดังนั้นสิ่งแรกที่ครูต้องเตรียมคือสภาพแวดล้อมที่เด็กจะได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า  ที่เราต้องการให้เด็กได้สังเกต สำรวจ  และทดลอง   ครูจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมนอก
ห้องเรียนคือทุกอย่างที่เด็กได้สัมผัสเมื่อเด็กออกนอกห้องเรียน และจะต้องคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ด้วย สภาพแวดล้อมนั้นครูต้องพยายามให้เด็กได้ทำกิจกรรมโดยเน้นให้เด็กได้ดู ฟัง สัมผัส  ดม  และที่ต้องระวังเป็นอย่างมากคือจะต้องไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก  สภาพแวดล้อมที่กล่าวได้แก่ ป่าชุมชน  ต้นไม้ ดอกไม้  แปลงผัก ห้องสมุด  อุปกรณ์ต่างๆที่จัดไว้นอกห้องเรียน เป็นต้น
                          ดังนั้นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์นอกห้องเรียนสิ่งที่ครูต้องระลึกเสมอคือจะต้อง
ให้เด็กได้ทำกิจกรรมโดยใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุด เน้นในเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย การแบ่งปัน
และการใช้คำพูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น