2554/11/11

การสอนภาษา:บทบาทครูอนุบาล

              การเรียนการสอนภาษาเพื่อให้เด็กเล็กได้พัฒนานั้น ต้องเริ่มจากตัวครูก่อน ครูต้องเข้าใจพัฒนาการ
หรือความสามารถตามวัย รวมถึงกระบวนการอบรมเลี้ยงดู มีความเชื่อมั่นในหลักการและทฤษฎีของการสอนภาษา
เพราะครูมีบทบาทสำคัญ มีอิทธิพลต่อความรู้ ความคิด และการแสดงออกของเด็ก ครูต้องมีความสามารถทำให้
เด็กเรียนรู้ภาษา เข้าใจความหมาย เห็นโครงสร้างของภาษาอย่างเป็นภาพรวมๆ การทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาต้องหาสื่อต่างๆมาทำให้เด็กเกิดความสนใจ ความชอบ ความประทับใจ เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง การเล่นเกมคำศัพท์ เป็นต้น เมื่อครูนำสื่อที่กล่าวมานำเสนอกับเด็ก เด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องภาษาอย่างไม่รู้ตัว
เช่น การเปิดหนังสือนิทานของครู การเห็นตัวพยัญชนะ คำศัพท์ กลุ่มคำ ย่อหน้า ประโยค ตัวอักษร ฯลฯ การจัด
การการเรียนด้วยวิธีที่มีวัตถุประสงค์และเรียนอย่างไม่เป็นทางการจะสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา โดยไม่เกิดอุปสรรค  ไม่เกิดความคับข้องใจ  สิ่งสำคัญคือส่งผลให้ครูและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เด็กมีความประทับใจในการเรียนรู้ภาษา เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสุดท้ายเกิดความสำเร็จในการเรียน
รู้ภาษาทั้งครูและเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น