2554/11/07

สิ่งที่ควรติดบนป้ายนิเทศสำหรับห้องเรียนเด็กปฐมวัย

                       สำหรับห้องเรียนของเด็กปฐมวัยนั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  โดยจะต้องคำนึงถึงวัยและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การจัดป้ายนิเทศมีความจำเป็นที่ครูปฐมวัยต้องมีความรู้ความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่การจัดให้สวยงามเท่านั้น การจัดต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ จิตใจ 
เป็นต้น สิ่งที่ติดบนป้ายนิเทศควรมีดังนี้
                        - ผลงานของเด็กซึ่งมีชื่อของเจ้าของผลงาน
                        - กิจกรรมที่ครูต้องการให้เด็กทำหรือต้องการให้เด็กเรียนรู้
                        - ภาพกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
                        - เรื่องราวที่ต้องการทบทวนให้กับเด็ก
                        - พฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กประพฤติหรือปฏิบัติ
                                      ฯลฯ
                     ฉะนั้นการจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กจึงมีความหมายสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่ง เด็กสามารถเรียนรู้จากป้ายนิเทศได้ตลอดเวลา ครูจึงต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น