2555/04/25

การปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กปฐมวัย

                 การปฏิบัติการทดลองที่จัดให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัตินั้น เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อจุดประสงค์ให้เด็กได้ลงมือทำหรือปฏิบัติด้วยตนเอง และเกิดการค้นพบด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลแนะนำของครู โดยครูจะต้องจัดให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสกระทำอย่างทั่วถึง ซึ่งการจัดประสบการณ์ลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก สิ่งสำคัญเป็นการเน้นการให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การมองเห็น การได้สัมผัส การชิมรส การดมกลิ่น และการฟัง นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาด้านสังคม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน ความเป็นระเบียบในการทำงาน และเด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การคิดหาเหตุผล การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น