2555/06/23

ครูกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

                  กิจกรรมสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยคือการทำงานศิลปะของเด็ก ซึ่งไม่ได้เน้นที่ความสวยงามของผลงาน บทบาทและหน้าที่ของครูที่สำคัญคือการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาแนะนำ แต่ครูจะต้องไม่สั่งการให้เด็กทำตามความเห็นของครู หรือให้ทำเหมือนกันหมดทั้งห้อง นอกจากนั้นครูควรมีบทบาทที่พอจะกล่าวได้ดังนี้
                  - ชมเชยให้กำลังใจขณะที่ทำงานหรือเมื่อทำงานเสร็จ คำชมเชยต้องมีความจริงใจพอสมควร เช่น ถ้าภาพไม่สวยควรชมในด้านความพยายาม
                  - เมื่อเด็กทำงานเสร็จควรให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ หรือภาพที่วาด เพื่อเป็นการพัฒนาภาษาและความคิดของเด็ก
                  - ทำความตกลงกับเด็กก่อนว่าขณะทำงานต้องระมัดระวังอย่าให้วัสดุหล่น หากหล่นต้องเก็บทันที และช่วยกันเก็บของเมื่อทำเสร็จ
                  - บันทึกวันที่และรายละเอียดของภาพที่เด็กวาด เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลงาน
                  - นำผลงานของเด็กแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศเพื่อให้กำลังใจ
                  สิ่งที่กล่าวครูควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาทั้งด้านกล้ามเนื้อมือ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อารมณ์ จิตใจ สังคม และความคิดสร้างสรรค์
                 
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น