2555/06/24

กิจกรรมศิลปะส่งเสริมลักษณะนิสัยให้กับเด็กปฐมวัย

                       กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานในด้านลักษณะนิสัยให้กับเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นความสำคัญจึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าเด็กผ่านพ้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยไปแล้ว เราจะกลับมาเริ่มพัฒนาอีกได้ยาก ลักษณะนิสัยที่เด็กได้จากการทำงานศิลปะมีดังนี้
                       - การมีจินตนาการ งานสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆของงานศิลปะเกิดขึ้นจากจินตนาการ
                       - การแสดงออก การแสดงออกทางศิลปะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจทำเพื่อให้เกิดผลงานทางศิลปะ
                       - ความประณีต การทำงานศิลปะต้องอาศัยความตั้งใจ การใข้ความพยายาม การสังเกต และความประณีตตลอดการทำกิจกรรมศิลปะ
                       - การมีสุนทรียภาพ การทำงานศิลปะจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ การสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กปฐมวัยจะเป็นการสะสมการมีสุนทรียภาพในตัวเด็ก เป็นการทำเพื่อชีวิตและจิตใจที่งดงาม
                       นอกจากลักษณะนิสัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีลักษณะนิสัยอีกมากที่ได้จากการทำงานศิลปะ
ครูหรือผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย

1 ความคิดเห็น: