2555/07/03

การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

                    ในเด็กปฐมวัยการพัฒนาด้านต่างๆจะต้องจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถตามวัยและจิตวิทยาของเด็กวัยนี้ การที่จะให้เด็กมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ไม่ใช่ให้เด็กทำแบบฝึกคณิตศาสตร์แล้วเด็กจะเก่งคณิตศาสตร์ เด็กวัยนี้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลองทำด้วยตนเอง ประกอบกับเด็กได้เรียนรู้ในลักษณะของการเล่นด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการใช้เกมคณิตศาสตร์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติในการเล่นเกม เช่น เกมอีตัก เกมใครมากกว่าใคร เกมใครมีเท่าไร เป็นต้น เกมเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาเด็กด้านคณิตศาสตร์คือ
                    - กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
                    - ฝึกทักษะการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การดู ฟัง หยิบ จับ
                    - ฝึกการคิดและการวางแผน
                    - ฝึกการกล้าแสดงออกและสร้างความมั่นใจ
                    - ฝึกให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง
                                ฯลฯ
                    การส่งเสริมและพัฒนาทางคณิตศาสตร์จะต้องเริ่มจากผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต้องมีความรู้และเข้าใจใช้กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ หากไม่ใช่แล้วเด็กจะมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อโตขี้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น