2555/07/14

การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่

        โรงเรียนอนุบาลบ้านคา อยู่ที่อำเภอบ้านคา สังกัดสพป.รบ. 1 มีครูที่ผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เราจึงได้เห็นครูผู้สอนมีบทบาทต่างๆดังนี้
        - ให้อิสระเด็กในการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้โอกาสเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อตามช่วงเวลาที่ตนเองสนใจ
        - จัดเตรียมสื่อและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมให้กับเด็ก เด็กๆมีความสุขและอบอุ่นใจในขณะปฏิบัติกิจกรรม
        - แนะนำวิธีการใช้สื่อ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน วิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ของสื่อแต่ละชนิด
        - คอยสังเกตเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม เพื่อคอยพัฒนาเด็กในขณะทำงาน โดยไม่ขัดจังหวะในกระบวนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีสมาธิในการทำงาน และการแก้ปัญหาของเด็ก
         ดังนั้นเด็กๆในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จะมีสมาธิในการทำงาน จดจ่อกับสื่อ อุปกรณ์ที่เขาทำ มีการเรียนรู้อย่างอิสระและตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น