2555/09/12

แนวการจัดการเรียนการสอนวอลดอร์ฟที่ร.ร.บ้านหนองขาม

             โรงเรียนบ้านหนองขาม อยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้นำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ
มาจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมให้กับเด็กยึดหลัการที่สำคัญสามประการคือ การทำซ้ำ (repeat) การเคารพและการน้อมรับคุณค่าของทุกสิ่ง(respect) และจังหวะที่สม่ำเสมอ(rhythm) ครูต้าซึ่งเป็นครูประจำชั้นได้จัดกิจกรรมในลักษณะการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เล่น และดำเนินชีวิตตามสภาพที่เด็กเป็นอยู่ คือโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชุมชน มีชาวบ้านที่ใช้ชีวิต
ในลักษณะของชนบท มีความเรียบง่าย ดังนั้นเด็กๆของที่นี่จึงมีความสุขในชีวิตประจำวันที่พวกเขาได้สัมผัสจากการเป็นแบบอย่างจากครูที่คอยดูแล ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ  สิ่งที่สัมผัสได้จากครูต้าคือ ครูจะคอยส่งพลังแห่งความมุ่งมั่นที่มีในตัวทั้งหมดให้แก่เด็กๆของเขา และที่สำคัญจะเห็นการเป็นแบบอย่างของบุคคลที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวเองตลอดเวลา สิ่งที่กล่าวเป็นหลักสำคัญของการจัดการเรียนแนววอลดอร์ฟ ที่เน้นความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
ปัจจุบันถูกมองข้ามหรือถูกลืมไปมาแล้ว เด็กๆที่นี่่จึงเป็นเด็กที่จะได้รับการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนากายและจิตวิญญาณตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น