2555/09/17

การจัดการในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย

           การจัดการในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่ครูจะประสบความสำเร็จในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กนั้น ประเด็นสำคัญครูจะต้องจัดการในชั้นเรียนก่อน ซึ่งมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือในเรื่องของการจัดการทางกายภาพ และการจัดการทางจิตภาพ สำหรับทางกายภาพเป็นการจัดชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมซึ่งต้องเกี่ยวข้องในเรื่อง พื้นที่ของห้อง อุปกรณ์ สื่อ ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ การจราจรในห้องเรียน รวมถึงห้องน้ำสำหรับเด็ก การจัดสภาพด้งกล่าวครูจะต้องจัดให้เอื้อต่อเด็กที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย
สภาพห้องเรียนส่ามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก เป็นต้น สิ่งที่กล่าวจะเกึ่ยวข้องกับการจัดพื้นที่ การจัดมุมประสบการณ์ การจัดที่แสดงผลงาน การจัดของเล่น สื่ออุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของเด็ก สำหรับการจัดการทางจิตภาพนั้นเป็นการจัดห้องเรียนที่เน้นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่จะเอื้อในการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดประสบการณ์ และเด็กๆมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ครูกำหนดไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น