2556/05/06

ลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

              กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญสำหรับเด็กเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอวัยวะทุกส่วน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านภาษาและด้านสังคม ลักษณะของกิจกรรมมีด่ังนี้
              - การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทั้งการเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เช่น การตบมือ เดิน วิ่ง ฯลฯ
              - การเคลื่อนไหวตามบทเพลง
              - การเคลื่อนไหวเลียนแบบ เล่น สัตว์ ท่าทางคน ฯลฯ
              - การทำท่ากายบริหารประกอบบทเพลง คำคล้องจอง
              - การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์  เช่น การแสดงท่าทางตามคำบรรยายเรื่องราว  การทำท่าทางตามคำสั่ง การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
              - การฝึกท่าทางเป็นผู้นำผู้ตาม
              การเคลื่อนไหวของเด็กดังที่กล่าวนั้นเด็กสามารถทำได้ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญซึ่งทำให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น