2556/09/28

การจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน

                  การจัดมุมประสบการณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุมเล่นนั้นสามารถจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อยู่ที่สภาพของห้องเรียน ข้อควรคำนึงสำหรับครูที่จะดำเนินการมีดังนี้
                  - มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย 4 มุม
                  - มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นในมุมตามความสนใจของเด็ก
                  - เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเพื่อจูงใจให้เด็กอยากเข้าเล่นหรือการเป็นเจ้าของ
                  - กำหนดข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดเก็บอุปกรณ์ การรอคอย  เป็นต้น
                  - จัดมุมสงบไว้ให้เด็กได้อยู่ตามลำพังบ้าง
                  - จัดพื้นที่แสดงผลงานของเด็กทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
                                          ฯลฯ
                  การจัดมุมดังกล่าวเป็นลักษณะทางกายภาพซึ่งเป็นกระบวนการจัดการชั้นเรียนโดยการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น