2556/09/02

การเล่น:พัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย

                      การเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมการพัฒนาทางสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างเหมาะสมมีประโยชน์ด้านสติปัญญาดังนี้
                      - ประสบการณ์การเล่นจะช่วยเพิ่มความรู้และเพิ่มพูนความสามารถให้เด็กฉลาด มีไหวพริบ รู้จักเหตุผล ฝึกการคิดและการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถนำประสบการณ์ที่สะสมไว้มาใช้ในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม
                      - ทำให้สมองแข็งแรง เนื่องจากสมองต้องได้รับการหล่อเลี้ยงนอกเหนือจากอาหารแล้ว การเล่นมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
                      - การเล่นมีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษา การได้มีโอกาสฝึกพูด และได้รับประสบการณ์ทางด้านภาษาจากเพื่อนเล่น ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี
                      การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนอกเหนือจาการที่เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เพียงอย่างเดียว

                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น