2556/10/16

ประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาตินอกห้องเรียน

          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติเป็นการจัดกิจกรรมในเรื่องที่เกี่่ยวกับพืช สัตว์ มนุษย์ ดิน น้ำ อากาศ แสง เสียง เป็นต้น เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยการสังเกตและทำให้เด็กได้ประโยชน์ดังนี้
         - เด็กมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
         - เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
         - เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
         - เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ
         - เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหา
         - เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
         - เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
         - เด็กมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆในการทำงาน
         - เด็กสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ
        การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ดังกล่าวครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประสบการณ์ทั้งการชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหาในการให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยการใช้ประสาทสัมผัส เป็นต้น

       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น