2556/10/24

เกมการศึกษา:ความสำคัญต่อเด็กปฐมวัย

                  เกมการศึกษาเป็นของเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นมีความสังเกต ช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ควรจะได้เห็น ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว เกมการศึกษาจะต่างจากการเล่นอย่างอื่นตรงที่ว่าแต่ละชุดจะมีวิธีการเล่นโดยเฉพาะ สามารถวางเล่นบนโต๊ะ ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าเล่นถูกต้องหรือไม่ได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญของการเล่นเกมการศึกษาคือ
                - เป็นการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
                - เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
                - ฝึกการใช้ความคิดในระหว่างการเล่น เช่น การใช้การสังเกต เปรียบเทียบ จำแนก เชื่่อมโยง การคิดอย่างมีเหตุผล  การแก้ปัญหา เป็นต้น
                - สร้างเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ
                - ช่วยให้เด็กพัฒนาภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม
                ดังนั้นควรจัดกิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น