2556/12/15

สอนภาษาแบบธรรมชาติ(Whole Language Approach) ให้กับเด็กปฐมวัย

              การสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็นปรัชญาแนวคิดที่่ผู้ใหญ่ ครู หรือพ่อแม่สามารถนำไปใช้สอนเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาธรรมชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้พอกล่าวได้คือ
              - เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้และระดับการพัฒนาได้ไม่เท่ากัน
              - เด็กเร่ียนรุ้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอย่างมีความสุข
              - การเรียนรู้เกิดขึ้นในห้องเรียน นอกห้องเรียน ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมจริงๆรอบตัวเด็ก
              - เนื้อหาการเรียนรู้เป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
              - การเรียนรู้ภาษาของเด็กเกิดจากการได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ไม่ใช่เกิดจากการถูกบังคับหรือการควบคุม
              - เด็กเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกับการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกันทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และร่างกาย
              ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติผู้ใหญ่่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นหรือตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น