2556/12/24

หลักการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย

                     การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กต้องเริ่มเตรียมกันตั้งแต่่ในระดับปฐมวัยซึ่งผู้ใหญ๋หรือครูปฐมวัยจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนี้
                     - ให้เด็กเร่ียนรู้จากการปฏิบัติจริงไม่ให้เด็กเล่นไปตามยถากรรม
                     - ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากโรงเรียนและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
                     - ให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข
                     - นำประสบการณ์เดิมของเด็กมาใช้ในการสอนประสบการณ์ใหม่
                     - สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก
                     - สอนตามลำดับขั้นตอนการพัฒนาความคิดรวบยอด และทักษะทางคณิตศาสตร์ตลอดจนคำนึงถึงหลักทฤษฎี
                     - ให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย เด็กปฏิบัตกิจกรรมด้วยตนเองและพบคำตอบด้วยตนเอง
                     การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง หากเด็กไม่ได้รับการเตรียมแล้วเด็กก็ไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น