2557/03/10

การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย

             พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของทางสังคม ถ้าต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีและเหมาะสมควรพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเกิดตั้งแต่ปฐมวัยดังนี้
             - การให้แรงเสริม ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมให้เด็กทีละน้อย เช่น การให้การเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
             - การแสดงออกด้วยวาจาหรือท่าทางว่าเด็กควรจะทำหรือไม่ ด้วยคำพูดหรือการพยักหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
             - การพัฒนาพฤติกรรมโดยให้ตัวแบบที่ดี โดยการให้เด็กมีตัวอย่างที่ดีจะช่วยให้เด็กเลียนแบบตาม เด็กๆมักชอบเลียนแบบผู้ที่เด็กชอบ เช่น พ่อแม่ ครู ญาติ พี่่น้อง เพื่อน นักกีฬา นักร้อง ตัวละครในนิทาน ผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น
            ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมควรดำเนินการตั้งแต่เด็กซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น