2557/05/25

ฝึกการมีวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัย

        การมีวินัยในตนเองเป็นพฤติกรรมที่เด็กสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องพฤติกรรมที่สามารถฝึกได้มีดังนี้
       - หยุดเล่นหรือทำกิจกรรมทันทีที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลา
       - ทำกิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
       - ทำกิจกรรมแต่ละขั้นตอนตามกำหนดเวลา และข้อตกลง
       - เก็บสื่อ อุปกรณ์ ของใช้ทันทีเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลา
       - อดทนอดกลั้นจนกว่าจะถึงโอกาสของตนเอง
       - ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
       - เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
       - ช่วยเหลือ แบ่งปันสื่อ อุปกรณ์ของใช้โดยไม่แย่งกัน
       - ดูแลรักษาของใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
       พฤติกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างซึ่งครูปฐมวัยสามารถที่จะฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น