2557/08/08

กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กปฐมวัย

         การให้เด็กรักการเรียนรู้ภาษาควรส่งเสริมและสร้างความประทับใจกับการเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ใหญ่สามารถนำวิธีการต่างๆ มาสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็กได้ดังนี้
        - การเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน
        - การอ่านหนังสือร่วมกับเด็กและสนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ
        - ฝึกการอ่านคำกลอน การท่องคำคล้องจอง
        - การใช้เกม/กิจกรรมในการให้เด็กได้คุ้นเคยกับตัวพยัญชนะ สระ
        - ฝึกให้คุ้นเคยกับหนังสือโดยจัดสภาพแวดล้องให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือ เช่น มุมหนังสือ
        - จัดกิจกรรมให้ทำหนังสือเล่มเล็ก บัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ
        กิจกรรมดังกล่าวถ้าเด็กได้ทำอย่างสม่ำเสมอ มีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมและสนับสนุนแล้วเด็กจะมีการเกิดการเรียนรุ้ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น