2557/10/31

คำถามหรือบทสนทนาขณะเล่านิทานให้เด็กฟัง

      การเล่านิทานให้เด็กฟังนั้น ในนิทานแต่ละเรื่องประกอบด้วยองค์ประกอบหรือสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น เหตุการณ์หรือ
พล็อตเรื่องตัวละคร สถานที่ ระยะเวลาของเรื่อง และแก่นของเรื่อง เป็นต้น สำหรับคำถามที่ผู้ใหญ่ต้องตระหนักและนำไปปฏิบัติมีดังนี้
      - พล็อตเรื่องใช้คำถาม เช่น
             คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่่ยวกับอะไร
             ผู้เขียนได้เค้าเรื่องจากอะไร
             ชอบตอนไหนของเรื่อง
             ตอนไหนตื่นเต้น/สนุก
             รู้สึกอย่างไรกับตอนจบของเรื่อง
      - ตัวละคร ใช้คำถาม เช่น
             ชอบตัวละครไหน ไม่ชอบคนไหน เพราะอะไร
             เคยพบคนที่มีลักษณะเหมือนตัวละครในเรื่องไหน
     ดังนั้นการใช้คำถามประกอบการเล่านิทานให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมที่สานต่อทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือและอยากที่จะอ่านได้เองในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น