2557/12/31

ประสบการณ์ทางสังคมที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย

             ประสบการณ์ทางสังคมที่มีความสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยหรือที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์สำคัญและมีความจำเป็นในการพัฒนาการด้านสังคมซึ่งต้องให้เด็กได้รับการพัฒนา เพื่อจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเอื้ออาทร สังคมมีความสงบสุข ได้แก่
            - การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง
            - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
            - การวางแผนและตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
            - การแก้ปัญหาในการเล่น
            - การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็น
            - การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
            - การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถื่นและความเป็นไทย
            พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูจำเป็นต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น