2558/04/30

การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการ

           การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้นาน ตลอดจนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ การวัด การคำนวณ เป็นต้น การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างเป็นทางการ ครูมีความสำคัญโดยเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอกับเรื่องที่ครูเป็นผู้กำหนดเรื่องให้กับเด็กปฐมวัย ดังนั้นเนื้อหาที่ควรนำมาจัดมีดังนี้
           - คุณสมบัติทั่วไปของวัตถุ  เช่น สี กลิ่น ขนาด อุณหภูมิ เป็นต้น
           - การเปรียบเทียบวัตถุและความแตกต่างกันระหว่างวัตถุต่างๆ เช่น สี กลิ่น ขนาด ลักษณะ ปริมาณ เสียง เป็นต้น
           - คุณสมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ให้เด็กเรียนรู้สภาพของสิ่งของทั้งสามประเภท
           - การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ โดยให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเองซึ่งจะทำให้เด็กได้เข้าใจและจำได้ดี
           การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต  การจำแนก การวัด การสื่อความหมาย การลงความเห็น การคำนวณ ฯลฯได้อย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น