2558/04/12

แนวทางการส่งเสริมวินัยในตนเองให้กับเด็กเล็ก

         ความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กเล็กๆ มีความหมายที่เข้าใจกันง่ายๆคือเด็กสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ กติกาหรือข้อตกลงร่วมกันด้วยความเต็มใจโดยไม่มีการบังคับจำเป็น

จะต้องฝึกกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งมีแนวทางดังนี้
        - ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมอบหมายงานให้เด็กทำตามความสามารถ มีการติดตามให้ข้อมูลย้อนกลับ ชี้แนะ ไม่ติหรือว่ากล่าวเด็กให้เสียใจ ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น
        - ผู้ใหญ่มีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยต้องใจเย็นแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความพยายามและเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่อง และให้กำลังใจ มีคำชมเชยเด็กเมื่อเด็กทำถูกต้อง สร้างวินัยในตัวเด็กด้วยความรัก
        - ให้อิสระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเข้าใจด้ัวยการให้คำปรึกษาเมื่อเด็กมีปัญหา เด็กได้เรียนรู้ว่าทำไมต้องมีวินัย พฤติกรรมใดที่เป็นที่ยอมรับได้และพฤติกรรมใดที่ผิดเมื่อผิดต้องแก้ไข
        - ฝึกการมีวินัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กได้ซึมซับจนเป็นนิสัย ผู้ใหญ่ไม่สามารถเปลี่่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้ทันทีทันใดต้องฝึกซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง และต้องการต้นแบบที่ดีจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างเสริมวินัยในตนเองให้กับเด็ก
         ฉะนั้นการสร้างวินัยให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ด้วยการที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจากการฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น