2558/06/26

การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีการพัฒนาด้านการคิด

       การที่บุคคลจะมีความสามารถด้านการคิดจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งควรได้รับการฝึกฝนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้คำถาม การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบที่ต้องใช้ความคิด ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าผู้ใหญ่จะต้องดำเนินการดังนี้
       - จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดอยู่เสมอพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้า
       - ใช้คำถามและกระตุ้นให้เด็กได้คิด ผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในการหาคำตอบ
       - จัดสื่ออุปกรณ์ ของเล่นประเภทต่างๆที่ส่งเสริมการคิดให้กับเด็ก
       - คำนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
       - ผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่ ครู ผู้ใกล้ชิดมีส่วนในการส่งเสริมความคิดของเด็ก
       การส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดผู้ใหญ๋ต้องร่วมมือกัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองจากการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ใช้คำถามที่กระตุ้นความคิดให้เด็ก เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น