2558/09/30

หน้าที่และบทบาทของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์

           ครูปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ให้กับเด็ก ครูจึุงจำเป็นต้องมีบทบาทในการดำเนินการจัดประสบการณ์ดังนี้
           - เตรียมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เด็กสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติได้เต็มที่
           - ส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจค้นคว้าเพื่อนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดยการกระตุ้นให้เด็กได้คิด ทดลอง เด็กได้มีจินตนาการ เป็นต้น
           - จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีการจัดเป็นมุมวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้เด็กได้เข้าไปปฏิบัติกิจกรรมซึ่งครูจะต้องคอยเปลี่ยนวัสดุและสื่อต่างๆ
           - เด็กจะต้องได้รับการฝึกทักษะต่างๆในทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้ เช่น ทักษะการสังเกต การวัด การจำแนก การพยากรณ์ เป็นต้น
           - ครูคอยแนะนำวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กสนใจและอยากทำกิจกรรมพร้อมทั้งครูจะต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด
           ดังนั้นครูมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีทักษะในทางวิทยาศาตร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น