2558/10/28

บทบาทครู พ่อแม่ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

         การรับรู้หรือการเรียนรู้ของสมองนั้นเป็นที่รับรู้ว่าสมองของเรามีสองซีก พูดง่ายๆสมองซีกซ้ายจะเรียนรู้ในเรื่องการทำความเข้าใจด้านภาษา รายละเอียด ส่วนสมองซีกขวาจะเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านมิติ ความรู้สึก ภาพรวม เป็นต้น ดังนั้นครู พ่อแม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองได้ดังนี้
         - เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น และเลือกเล่นด้วยตนเองอย่างอิสระ
         - จัดหาของเล่นและวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของเด็ก
         - ฝึกให้เด็กได้ตั้งคำถามเพื่อเป็
นการฝึกฝนเชื่อมโยงความรูํ้ในสมองหลายๆทาง
         - ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้จับต้องของเล่นนานาชนิด
         - ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์จำลอง
         - กระตุ้นความรู้สึกที่อยากจะเล่น และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
         หากเด็กได้รับการพัฒนาสมองด้วยการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ดังกล่าวตั้งแต่ปฐมวัย สมองของเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกขณะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น