2558/11/26

แนวทางการส่งเสริมความคิดด้านเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย

      การส่งเสริมความคิดให้กับเด็กปฐมวัยให้มีเหตุผลนั้นผู้ใหญ่ควรให้เด็กได้แสดงออกด้วยการกระทำหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา ค้นหาสิ่งใหม่ๆ และวิธีการต่างๆซึ่งเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่กระทำดังกล่าว ดังนั้นจึงสมควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดด้านเหตุผลดังนี้
      - จัดสื่อและอุปกรณ์ ของเล่นต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดหรือดัดแปลงต่างๆ
      - ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด และหาทางแก้ไขเมื่อพบกับปัญหา
      - จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดอย่างต่อเนื่อง
      - จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เน้นการสังเกต การจำแนก


การเปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร ฯลฯ
      - จัดกิจกรรมที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เช่่น การทดลอง การตั้งสมมติฐาน หรือการทดสอบ ฯลฯ
      ดังนั้นพ่อแม่ ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการคิดด้านเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น