2559/03/31

สื่อสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย

            สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได้เร็ว ถูกต้อง ฯลฯ ตัวอย่างของสื่อมีดังนี้
            - ของเล่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกของครูผู้สอน
            - ของจริง เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้กับเด็กมากที่สุดและเป็นประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า
            - ของจำลองและสถานการณ์จำลอง เป็นสื่อที่ใกล้เคียงของจริงหรือสถานการณ์จริงมากที่สุด
            - หนังสือภาพ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นสื่อที่มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้หรือจัดวางไว้ในมุมหนังสือ
            - ภาพ บัตรภาพ และแผนภูมิ ครูใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
            - เกม เพลงต่างๆทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น
            - นิทาน การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานทำให้เด็กได้พัฒนาในด้านต่างๆอย่างมีคุณภาพ
            สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีคุณค่าสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก ขึ้นอยู่กับครูที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น