2559/04/28

พฤติกรรมเด็กที่มีความสามารถทางการสังเกต

       ความสามารถในการสังเกตเป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป เช่น เห็นอย่างไร
ได้ยินอย่างไร ได้กลิ่นอย่างไร หรือรสชาติเป็นอย่างไร ก็ตอบไปอย่างนั้น สำหรับพฤติกรรมที่แสดงว่า
เด็กมีความสามารถในการสังเกตพอจะกล่าวได้ดังนี้
     - บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งต่างๆโดยการกะประมาณได้
     - ชี้และระบุข้อมูลการสังเกตจากข้อมูลที่กำหนดได้
     - บอกลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งต่างๆได้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ
     - บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้
     - แยกแยะข้อมูลจาการสังเกต และการลงความเห็นได้
     - บอกสิ่งที่ต้องคำนึงและความปลอดภัยในการสังเกตได้
     ดังนั้นความสามารถในการสังเกตของเด็กนั้นจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตั้งแต่
ในระดับปฐมวัยโดยที่ผู้ใหญ่ต้องให้เด็กได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าไม่ว่าตา หู จมูก ลิ้นและผิวกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น