2559/05/31

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย

        การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมตามสภาพจริงเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โลกรอบๆตัว โดยให้เด็กเป็นผู้กระทำในสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง อาจทำเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และกิจกรรมควรเหมาะสมกับพัฒ
นาการและความสามารถของเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้
        - เด็กเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก
        - เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
        - เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหา
        - เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับมโนคติและความคิดในการแปลความเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
        - เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งต่่างๆรอบตัวมากขึ้น
        - เด็กมีการพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล อย่างมีระบบตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
        - เด็กเกิดความซาบซึ้งและมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา
        - เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
        - เด็กมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
       ประโยชน์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่จะเกิดกับเด็กปฐมวัยหากผู้ใหญ่ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น