2554/04/17

ป้ายนิเทศในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย

                          การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเด็กปฐมวัยมีความสำคัญสำหรับการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กไม่ได้จัดเพื่อความสวยงามเท่านั้น  แต่การจัดป้ายนิเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เพราะทำให้เด็กได้ขยายประสบการณ์จากเนื้อหาที่เด็กได้เรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ของครู เด็กได้
สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เด็กได้เกิดความภูมิใจ  เป็นต้น ดังนั้นครูจำเป็นจะต้องจัดป้ายนิเทศที่ประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้
                      - ติดภาพหรือเรื่องราวที่ต้องการให้เด็กรู้ และทำกิจกรรมในสัปดาห์ที่กำลังเรียน
                      - ติดภาพและผลงานของเด็กพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน
                      - ติดภาพหรือโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งต้องการให้เด็กได้ทำ
                      - ติดภาพทบทวนสิ่งที่เรียนในสัปดาห์ก่อน
                      ฉะนั้น การจัดป้ายนิเทศมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง ครูจะต้องวางแผนการจัด และ
ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น