2554/04/30

เด็กปฐมวัยกับการประเมินพัฒนาการ

                             การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อเด็ก แต่สิ่งที่มีความสำคัญอีก
อย่างหนึ่งคือการที่จะต้องมีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถอธิบายได้ว่าเด็กมีพัฒนา
อย่างไร  เรามีแนวทางการประเมินที่จำเป็นต้องดำเนินการซึ่งพอจะกล่าวได้คือ
                             - ประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา
                             - ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
                             - ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเฉพาะวิธีการสังเกตซึ่งมีความสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้
                             - บันทึกพฤติกรรมที่ได้ประเมินทุกครั้ง
                             - นำผลของการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ
                             - รายงานการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการร่วมมือกันพัฒนาเด็ก
                            สิ่งที่กล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการจัดกิจกรรม
หรือการจัดประการณ์ให้กับเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น