2554/04/17

เพลงกับการพัฒนาเด็ก

                           เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิตมนุษย์  การที่ให้เด็กได้พัฒนาตั้งแต่เล็กๆด้วยการให้เด็ก
ได้ฟังเพลงจังหวะช้าๆ  มีผลต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะบริเวณก้านสมอง ดนตรีทำให้จิตใจสงบ
เยือกเย็นและมีใจจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เกิดคลื่นสมองที่เรียกว่า คลื่นอัลฟา เมื่อเกิดคลื่นอัลฟาทำให้เกิดสภาวะที่มีสมาธิและเป็นสภาพที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ ซึ่งขณะนี้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เด็กมีสมาธิต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเราควรจัดให้เด็กได้ฟังเพลงที่กล่าวข้างต้น  นอกจากทำให้เกิดสมาธิแล้ว ยังเกิดผลต่อเด็กดังนี้
                          - เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมจินตนาการ
                          - มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้สึกผ่อนคลาย
                          - เกิดทักษะการฟัง
                          จากที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของผลการใช้เพลงอันเหมาะสมที่เกิดกับเด็ก ผู้ใหญ่จึงต้องพิจารณาการนำเพลงมาใช้ในการพัฒนาเด็กเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างมึคุณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น