2554/09/07

การส่งเสริมทักษะการฟัง พูดสำหรับเด็กปฐมวัย

             ครูปฐมวัยมีหน้าที่สำคัญที่จะส่งเสริมทักษะการฟัง พูดในเด็กปฐมวัย เพราะมีความจำเป็นต่อเด็กในการที่เด็กจะต้องมีการสื่อสาร การติดต่อกับบุคคลต่างๆในสังคมแวดล้อมของเด็ก เทคนิคหรือแนวทางที่ครูควรจัดกิจกรรมง่ายๆ พอจะกล่าวได้คือ
             - การบอก การอธิบาย ครูควรให้โอกาสเด็กได้บอก แสดงออก แสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยครูเป็นผู้ถาม และเด็กเป็นผู้ตอบ  เด็กแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อ
คำถามที่ครูถาม
             - การเล่าเรื่อง ครูให้โอกาสกับเด็กทั้งการได้เล่าเรื่องราวต่างๆ หรือการให้เด็กได้ฟังเรื่องราว ทั้ง
ที่เป็นเรื่องจริง เรื่องที่เป็นจินตนาการ ข่าว เหตุการณ์ นิทาน  เป็นต้น สิ่งสำคัญในการเล่าเรื่องให้เด็กเล็กๆฟังนั้น เรื่องที่เล่าต้องเหมาะสมกับผู้ฟัง เรียงลำดับเรื่องราวโดยไม่ย้อนกลับไปกลับมา เน้นสาระสำคัญของเรื่องมากกว่ารายละเอียด
             กิจกรรมข้างต้นครูจำเป็นต้องจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เด็กจึงจะมีทักษะด้านการฟัง พูดอย่างแท้จริงซึ่งมีผลต่อการสื่อสารของเด็กในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น