2554/09/04

รู้ทฤษฏีโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย

                

 

จริยธรรมเป็นความประพฤติที่สังคมยอมรับหรือชื่นชม


สำหรับเด็กปฐมวัย จริยธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังหลายประการ เช่น ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การเคารพกฏเกณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นการจะอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กๆให้มีจริยธรรมนั้นจำเป็นต้องเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งทฤษฏีที่นำมาใช้และจะขอกล่าวคือของโคลเบอร์ก ทฤษฏีจริยธรรมก็เหมือนกับทฤษฏีอื่นๆคือมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน จริยธรรมมีการพัฒนา 3 ระดับ เด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ปีจะอยู่  ในขั้นระดับเริ่มมีจริยธรรม เด็กจะเคารพกฏเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ ทำตามที่สังคมกำหนดว่าดีหรือไม่ดี จะมองที่ผลของการกระทำว่าได้รับความเจ็บปวด หรือความพึงพอใจ จะทำตามกฏเกณฑ์ที่  ผู้มีอำนาจเหนือตนเอง เลือกทำเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น เมื่อเข้าใจถึงพัฒนาการจริยธรรมดังกล่าวแล้ว การจะทำให้เด็กมีจริยธรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมนั้น จะต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกจะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม และสำคัญมากคือการที่ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบของการกระทำดีต่างๆในสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น