2554/09/12

ธรรมชาติการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

                 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ครูต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กเล็กๆ คือเด็กเรียนรู้จากการที่เขาได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ไม่ใช่การเรียนรู้จากการบอกเล่าหรือการสรุปจากการบอกของครูและ ผู้ใหญ่ การเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้น จะต้องจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ของจริง  สื่อที่เป็นรูปภาพ ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ให้เด็กได้ทำคือทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การจำแนก การคาดคะเน การตั้งข้อคาดเดาหรือการตั้งสมมติฐาน นอกจากนั้นจะต้องมีการตั้งคำถาม การอภิปราย การให้เหตุผล การใช้เครื่องมือ การบันทึก และการสรุปผล กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์ การให้เด็กได้มีอิสระในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทำกิจกรรม เด็กทุกคนต้องได้รับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น