2555/01/04

การเตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

             การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หรือการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กเล็กๆนั้น สิ่งสำคัญที่ครูควรคำนึงอยู่เสมอคือการเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการค้นคว้า ทดลอง และสามารถสื่อสารสิ่งที่เด็กทดลอง
ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทำ นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ดังนั้นก่อนจัดกิจกรรมต้องเตรียมหรือปูพื้นฐานให้กับเด็กได้มองเห็นความสวยงามทางศิลปะซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
            -ให้เด็กช่วยกันจัดแจกัน  -ให้เด็กช่วยกันจัดมุมต่างๆในห้องให้สวยงาม
            -ฝึกให้เด็กได้สังเกตรูปทรงรอบๆตัว -ให้เด็กได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือต่างกัน
            -เด็กและครูช่วยกันจัดหาสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปมาตกแต่งห้อง
            -เด็กและครูช่วยกันสะสมภาพต่างๆที่สวยงาม เพือประโยชน์ในการตกแต่งห้อง การเก็บเพื่อเอาไว้ดู
            -ให้เด็กได้มีโอกาสไปชมการแสดงภาพเขียนหรือการแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่่างๆ
            ดังนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับเด็กหรือการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวครูปฐมวัยจะต้องมีการเตรียมและวางแผนเพื่อเด็กของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น