2555/03/19

การมีวินัย:การจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม

                       การพูดถึงการมีวินัยเป็นสิ่งที่ต้องเสริมสร้างกันตั้งแต่เด็กปฐมวัย และเป็นภาระหน้าที่สำคัญของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นครูปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีวินัย
โดยเริ่มจากวินัยในตนเอง ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สิ่งสำคัญของการให้เด็กมีวินัยจะต้องจัดกิจกรรมและจัดสิ่งแวดล้อมดังนี้
                      - เด็กเรียนรู้การมีวินัยจากการชมเชยของผู้ใหญ่ การให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ
                      - ผู้ใหญ่ควรใช้วิธีจูงใจมากกว่าการบังคับ
                      - ให้เวลา และเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง
                      - จัดกิจกรรมที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กทั้งที่อยู่บ้าน และโรงเรียน
                      - ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน และทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง
                      - สร้างหรือจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื่้อต่อการฝึกวินัยให้กับเด็ก
                      ความมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก หากผู้ใหญ่ให้ความสนใจและมีความตระหนักที่จะปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้ว เด็กก็จะโตขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น