2555/03/26

กิจกรรมศิลปะ:การศึกษาวอลดอร์ฟที่ร.ร.บ้านหนองขาม

            ครูต้าหรืออ.ปณิตา ศิลารักษ์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟให้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสพป.ราชบุรี 1 โดยคำนึงถึงความพร้อมของเด็กในทุกๆด้าน จึงได้เตรียมความพร้อมให้กับเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมต่างๆมีความสมดุลกันระหว่างสมอง  ความรู้สึก และการลงมือกระทำ ที่นี่โรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นบ้านสำหรับพวกเด็กๆทุกคน ครูคือผู้คอยดูแล ส่งเสริมสนับสนุนและคอยให้บริการแก่เด็ก การเรียนรู้ที่ครูต้าจัดให้กับเด็กเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีความเป็นอิสระ โดยให้เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลงมือทำ อย่างเช่นการทำกิจกรรมศิลปะของเด็กโรงเรียนบ้านหนองขามที่ได้ทำกันนั้น เป็นกิจกรรมศิลปะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของเด็ก เด็กได้ออกเดินทางไปวาดภาพในหมู่บ้าน ได้สัมผัสกับบรรยากาศในหมู่บ้าน หรือวัด คือเป็นวิถึชีวิตของเด็กที่เขาคุ้นเคย สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะบรรยากาศดังกล่าวเป็นการพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก ในปัจจุบันนี้เราดูเหมือนว่าจะพัฒนาเด็กให้ออกไปจากธรรมชาติ
แต่ที่โรงเรียนนี้พยายามจะนำกลับมาสู่โรงเรียนบ้านหนองขามโดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น