2555/03/21

ครู นักเรียนในห้องเรียนมอนเตสซอรีที่อนุบาลวัดเพลง

                       โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง สังกัดสพป.ราชบุรีเขต.1 มีอาจารย์กรรณิกา กระกรกุล ซึ่งเป็นครูในชั้นอนุบาล ได้ผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีของ AMI และดูงานการเรียนการสอนที่ออสเตรเลีย อาจารย์กรรณิกา ได้นำการเรียนการสอนดังกล่าวมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ปัจจุบันหากเราเข้าไปสัมผัสในห้องเรียนจะได้เห็นเด็กๆ มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนไม่ว่าระหว่างเพื่อน หรือกับครู เด็กแต่ละคนจะเข้าไปเรียนรู้กับอุปกรณ์ที่ครูจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามลำดับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประสาทสัมผัส กลุ่มชีวิตประจำวัน กลุ่มวิชาการในด้านภาษาหรือคณิตศาสตร์ จะได้เห็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์ คือเมื่อเด็กมีความสนใจในอุปกรณ์ชิ้นใด เด็กจะบอกให้ครูทราบ เราก็จะเห็นอาจารย์กรรณิกา สาธิตอูปกรณ์ให้เด็กดูอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบ ส่วนเด็กก็จะสังเกต ตั้งแต่การที่ครูหยิบอุปกรณ์ บอกชื่ออุปกรณ์ สาธิตการทำงาน และสุดท้ายการเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิม เมื่อครูสาธิตเสร็จเด็กก็สามารถทำงานหรือเรียนรู้จากอุปกรณ์นั้นๆได้เอง ส่วนครูจะคอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับเด็กตลอดเวลา เพื่อคอยช่วยเหลือเพิ่มเติมเมื่อเด็กต้องการ ในระหว่างทำงานกับอุปกรณ์ ครูจะคอยสังเกตการทำงานของเด็กแต่ละคน ดังนั้นเราจึงได้เห็นการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพอย่างน่ามหัศจรรย์โดยเฉพาะในเรื่องความมีสมาธิ และการมีวินัยในตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น