2555/04/06

คุณค่าของกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่

              การศึกษานอกสถานที่หรือกิจกรรมทัศนศึกษา เป็นการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ซึ่งในเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งพอจะกล่าวได้คือ
              - เด็กส่ามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ท่ี่ตนเองได้ศึกษา และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
              - เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
              - เด็กได้เข้าใจเรื่องที่ศึกษาอย่างถ่องแท้
              - เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรม
              - ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัส
              - ส่งเสริมเจตคติที่ดีแก่นักเรียนในด้านต่างๆ เช่น อนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
              - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การรอคอย ระเบียบวินัย
              - เป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
              ดังนั้นครูปฐมวัยควรที่จะวางแผนและกำหนดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กศักยภาพ
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น