2555/10/15

ความมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย

                           การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยคือ
                           - เพี่อให้เด็กมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น รู้จักศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขั้นต้น
                          - เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น การบวก หรือการเพิ่ม การลดหรือการลบ
                          - เพื่อให้เด็กรู้จักและใช้กระบวนการในการหาคำตอบ เช่น การวัดความยาวของสิ่งของ
การชั่งน้ำหนักของวัตถุ โดยส่งเสริมให้เด็กได้ดำเนินการหาคำตอบด้วยตนเอง
                          - เพื่อฝึกฝนเด็กในเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับ การวัด การจับคู่
การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ เป็นต้น
                          - เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
                          จึงกล่าวได้ว่าการการพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กสามารถทำได้ ถ้าครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของเด็กซึ่งมีความแตกต่างกับในแต่ละคน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น