2555/12/13

ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสีในเด็กปฐมวัย

            การวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัยเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยดังนี้
            -  ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
            -  เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
            -  ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
            -  ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
            -  เด็กได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม
            -  ฝึกการทำงานตามลำพังและเป็นกลุ่ม
            -  ฝึกความรับผิดชอบ เช่น การเก็บวัสดุให้เรียบร้อย
            ฉะนั้นไม่ว่าครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ทำกิจกรรมดังกล่าวโดยให้เด็กวาดภาพและระบายสีอย่างอิสระและเล่าสิ่งที่เด็กทำ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น